Điểm Đẹp

Vùng cao Yên Bái

Vùng cao  Yên Bái

Vùng cao  Yên Bái

Vùng cao  Yên Bái

Vùng cao  Yên Bái

Vùng cao  Yên Bái

Chùm ảnh của NSNA Thanh Hà