Một cô gái mê “xê dịch” – cụm từ đi ngược lại với quan niệm “Thân là phụ nữ nên sớm ổn định, an phận với công việc, sau đó là sớm tính đến chuyện kết hôn, lập gia đình!”. Nhưng cuộc đời nếu cứ luân hồi theo những chuỗi...