Điểm Đẹp

Qua miền Tây Bắc

Qua miền Tây Bắc

Qua miền Tây Bắc

Qua miền Tây Bắc

Qua miền Tây Bắc

Qua miền Tây Bắc

Chùm ảnh: Thanh Hà