Điểm Đẹp

Ai lên vùng cao

Ai lên  vùng cao

Mùa vàng

Ai lên  vùng cao

Tình bạn

Ai lên  vùng cao

Ngày vui

Ai lên  vùng cao

Vui Tết Độc lập của đồng bào Mông

Ai lên  vùng cao

Múa khăn Piêu, dân tộc Thái

Ai lên  vùng cao

Lên nương

Chùm ảnh của Thanh Hà